تقی گلستانه
بازیکن
Statistic
تصاویر
نام کامل : تقی گلستانه
موقعیت : سرپرست