شنبه, 09 فروردين 1399 08:34

یادداشت مجتبی فریدونی عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در ارتباط با اساسنامه فدراسیون فوتبال

مجتبی فریدونی_ انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود در 25 اسفند 98 برگزار شود به دلیل اصرار فیفا بر اصلاح اساسنامه فعلی فدراسیون به تعویق افتاد و اکنون مباحث داغی در بین کارشناسان و مدیران فوتبالی از یک طرف و نهادهای دولتی و نظارتی ( مجلس شورای اسلامی ، وزارت ورزش و جوانان و.....) از طرف دیگر در باره اصلاح اساسنامه و تصویب آن در هیات دولت ( که پروسه ای بسیار سخت و زمان بر است و میتواند سنگ بزرگی بر سر راه اصلاح اساسنامه باشد) مطرح است. ولی آیا اصلا اساسنامه فدراسیون فوتبال لازم است که به تصویب هیات دولت برسد؟ این موضوعی است که اگر پاسخ مناسبی برای آن پیدا شود شاید راه اصلاح اساسنامه را بسیار هموارتر و زمان آن را بسیار کوتاه تر خواهد کرد. 

استدلالی که هم اکنون توسط کارشناسان مبنی بر لزوم تصویب اساسنامه فدراسیون در هیات دولت مطرح میشود مبتنی بر ماده یک اساسنامه فعلی ( تعریف فدراسیون) است که ذکر میکند " فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است ......." می باشد که به نظر میرسد این استدلال مبتنی بر درک ناقص این گروه از قوانین مورد اشاره است. در خود اساسنامه در هیچ کجا ذکر نشده که اساسنامه باید به تایید دولت برسد. اگر منظور مدعیان لزوم تصویب اساسنامه در هیات دولت استناد به ذکر " نهاد غیر دولتی " در تعریف فدراسیون در بند یک اساسنامه است این استدلال قابل قبول نیست. چرا که در قانونی به نام "قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی" که در تاریخ19/4/1373 به تصویب مجلس و در تاریخ 29/4/1373 به تصویب شورای نگهبان رسیده است فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی شامل 10 مورد است که فدراسیون فوتبال در بین آنها نیست. سه سال بعد در الحاقیه ای تحت عنوان " الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی" که در تاریخ11/3/1373 به تصویب مجلس و در تاریخ 21/3/1376 به تصویب شورای نگهبان رسیده در ماده 11 "فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران" را مشمول این قانون نموده و در تبصره ماده 11 ذکر شده است که " اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید" که در این مورد هم شرط پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ذکر شده است. پس از آن نیز قانونی دیگری مبنی بر شمول فدراسیون فوتبال در زمره فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی یا الزام به تصویب اساسنامه فدراسیون در هیات دولت به تصویب نرسیده است. تنها موردی که نیاز به تصویب در هیات دولت دارد اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران است که به هیچ وجه فدراسیون فوتبال را شامل نمیشود چرا که فوتبال و باشگاه های فوتبال بنابر الزامات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا سالهاست که از قوانین حرفه ای تبعیت میکند ضمن اینکه خود قانون گذار هم با ذکر لزوم تصویب اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در هیات دولت تلویحا به این موضوع اشاره داشته است که ورزشهای حرفه ای نباید در حیطه و تحت قیومیت دولت باشد کما اینکه در تبصره ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه هم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪ اي را ممنوع کرده که بدان معنی است که دولت پای خود را از اداره ورزش های حرفه ای کنار کشیده و نقش دولت ( وزارت ورزش) صرفا مانند سایر حوزه ها تصویب قوانین و مقررات در جهت تسهیل امور، نظارت و ایجاد زیرساختها است. بنا براین ملاحظه میشود که بر اساس قوانین موجود و صرفا با استناد به اینکه در ماده یک اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی ذکر شده است نیازی به تصویب اساسنامه در هیات دولت نیست. اما اینکه قانون مبنا و استناد تشکیل فدراسیون فوتبال در اساسنامه چه باید باشد موضوعی است که در یادداشت بعدی آن را بررسی خواهیم کرد.

Read 312 times Last modified on شنبه, 09 فروردين 1399 18:08